Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Kino Samochodowe - KRÓLOWIE LATA - (piątek)

24

lip

20:00

Kino Samochodowe - KRÓLOWIE LATA - (piątek)

Brenna Centrum parking za Wesołym Miasteczkiem

Zapraszamy serdecznie na wyjątkowe wydarzenie - kino samochodowe w Brennej. 


MIEJSCE: Brenna Centrum, parking obok Wesołego Miasteczka, Otwarcie parkingu 20:00, start pokazu 21:00.

UCZESTNICTWO: Wstęp wolny, Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność przyjazdu na miejsce! 

DŹWIĘK: transmitowany za pomocą fal radiowych FM  (radio w samochodzie niezbędne lub telefon z zestawem słuchawkowym).

 

Gramy:

24 lipca 2020 - KRÓLOWIE LATA
(The Kings of Summer) USA 2013, Dramat/Komedia,  1 godz. 33 min.

 

25 lipca 2020 - NIEZWYKŁA PODRÓŻ FAKIRA, KTÓRY UTKNĄŁ W SZAFIE
(The Extraordinary Journey of the Fakir) BELGIA/FRANCJA/INDIE/SINGAPUR/USA,  2018,  1 godz. 32 min.

 

 

REGULAMIN -  „Kino Samochodowe” 24-25 lipca 2020 r., w Brennej

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie imprezy „Kino Samochodowe”, zwanej dalej „Wydarzeniem”, odbywającej się w dniach 24 i 25 lipca 2020 r. na terenie parkingu w Brennej Centrum (obok Wesołego Miasteczka), organizowanej przez Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, zwanym dalej „Organizatorem”.

2. Regulamin Wydarzenia jest dostępny : na stronie internetowej www.brenna.org.pl. (dział turysty).

3. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia z powodu zaistnienia okoliczności siły wyższej, tj. wszelkich nieprzewidywalnych sytuacji lub zdarzeń o charakterze wyjątkowym, pozostających poza kontrolą Organizatora, a w szczególności: zdarzeń o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wiatr, burza albo innych nadzwyczajnych i zewnętrznych zdarzeń, którym nie można było zapobiec, np. epidemii lub pandemii spowodowanej m.in. przez wirusa SARS-Cov-2, oraz wydanych przez organy władzy publicznej na skutek zaistnienia tych zdarzeń aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, koncertów lub wydarzeń tj. kina plenerowe.

5. Wstęp/wjazd samochodem na teren Wydarzenia jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność przyjazdu na miejsce. Organizator w pełni decyduje o ilości samochodów wpuszczonych na teren wydarzenia.  

 6. Liczba osób w samochodzie powinna być zgodna z obowiązującymi w danym momencie normami i rygorami sanitarnymi dot. COVID 19.  Ponadto w przypadku opuszczenia samochody Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych norm i wytycznych dot. COVID 19.  

 7. Wjazd na teren Wydarzenia możliwy jest przez bramę wjazdową znajdującą się od strony ul. Malinowej, na sprawnym ustawianiem samochodów czuwać będą służby porządkowo-informacyjne Organizatora, każdy uczestnik zobowiązany jest do respektowania i przestrzegania ich poleceń. (wskazywania poszczególnym samochodom dokładnej lokalizacji/miejsca parkingowego na terenie Wydarzenia, w taki sposób, by dany samochód nie utrudniał udziału w Wydarzeniu innym Uczestnikom.

8. Na teren Wydarzenia zostaną wpuszczone tylko samochody osobowe o wysokości poniżej lub równej 1,8 m. Samochody typu kabriolet zobowiązane są do przebywania na terenie Wydarzenia z rozłożonym dachem.

9. Nie jest możliwy wstęp na teren Wydarzenia pieszo lub pojazdami innymi niż wymienione w pkt. 8 Regulaminu.

10. Zabrania się wnoszenia i posiadania podczas Wydarzenia: broni i niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych i wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, środków odurzających i psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Wydarzenia.

11. Uczestnicy Wydarzenia mają prawo wstępu na teren Wydarzenia w dniach odbywania się projekcji filmowej od godziny 20:00 (Otwarcie parkingu 20:00, start pokazu 21:00) do momentu zakończenia projekcji, a następnie zobowiązani są bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce Wydarzenia.

12. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do wyłączenia silnika po ustawieniu pojazdu na wyznaczonym przez obsługę miejscu parkingowym i do pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu” z wyłączonymi światłami samochodowymi (brak możliwości pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu jałowym - luzie”).

13. Po ustawieniu samochodu na miejscu wyznaczonym przez obsługę zabronione jest włączanie silnika i ruchu samochodu (z wyjątkiem sytuacji wyjazdu z terenu Wydarzenia dopiero po seansie).

14. Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w skrajnych przypadkach.

15. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników oraz zdjęć samochodu w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki oraz kolizje podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu w Wydarzeniu.

17. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przebiegu Wydarzenia, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.

18. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu może zostać usunięty z terenu Wydarzenia.

19. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w sytuacji wydania przez organy władzy publicznej aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w związku z epidemią Covid-19.

20. Program wydarzenia w dniach: 24 i 25 lipca 2020 r.: godz. 20:00 – otwarcie parkingu, wjazd uczestników, ustawianie pojazdów na miejscach wskazanych przez obsługę. godz. 21:00 – rozpoczęcie emisji, około godz. 22:30 – zakończenie i opuszczanie parkingu.